Noun คำนามในภาษาอังกฤษ คืออะไร มีกี่ชนิด มีวิธีใช้อย่างไรบ้าง

คำนาม ในภาษาอังกฤษ (Noun) ถูกแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ซึ่งได้แก่ นามนับได้ (Countable noun) และ นามนับไม่ได้ (Uncountable noun) ซึ่งวันนี้เราจะมาอธิบายถึงกา...

วิธีเปลี่ยนคำนามเอกพจน์เป็นคำนามพหูพจน์ การเติม s es ในภาษาอังกฤษ

เจาะลึกวิธีเปลี่ยนคำนามเอกพจน์เป็นคำนามพหูพจน์ ซึ่งคำนามในภาษาอังกฤษส่วนมากสามารถใช้ การเติม s es ได้เลย แต่ก็มีคำนามบางประเภทที่ต่างออกไป คือคํานามที...

วิธีทำคำนามนับไม่ได้ให้นับได้ ในภาษาอังกฤษ

วิธีทำคำนามนับไม่ได้ให้นับได้ ไม่ใช่เรื่องยากเพราะ คำนามนับไม่ได้ ( uncountable noun ) ทั่วไป ยกตัวอย่างนามนับไม่ได้ เช่น นม กาแฟ ที่ไม่สามารถนับได้ แ...

คำนามทั่วไป (common nouns) และ คำนามเฉพาะ (proper noun)

ชนิดของคำนามในภาษาอังกฤษ นอกจากจะแบ่งเป็น คำนามนับได้ และ คำนามนับไม่ได้ แล้ว ยังมีการแบ่งคำนามอยู่อีกหนึ่งรูปแบบ คือ คำนามทั่วไป (common nouns) และ ค...

การใช้ a an the (The Articles) หรือ คำนำหน้านาม ฉบับเข้าใจง่าย

The Articles คือ คำนำหน้านาม ซึ่งมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 3 ตัว ได้แก่ a, an, the ที่มีความสำคัญก็เพราะในภาษาอังกฤษ บางครั้งคำนามก็จำเป็นต้องมี คำนำหน้านา...