Gerunds และ Present Participles ต่างกันยังไง

การเติม -ing ที่คำกริยา มีอยู่สองลักษณะ คือ gerunds และ participles ซึ่งทั้งคู่นั้นเป็น non finite v...

ประเภทของ non-finite verbs มีกี่อย่าง อะไรบ้าง

non finite verbs มีกี่ชนิด กี่ประเภทกันนะ แล้ว ชนิดของ non finite verbs หรือ ประเภทของ non finite ve...

modal verbs มีหน้าที่อย่างไร

สำหรับ modal verbs หรือ กริยาช่วยพิเศษนั้น มักจะมีคำถามเกิดเรื่อยๆ เช่น modal verbs มีหน้าที่อย่างไร...

present และ past participles ต่างกันอย่างไร

participles คืออะไร บางคนอาจทราบแล้วว่าคือ ประเภทหนึ่งของ non-finite verbs หรือที่เรียกกันว่ากริยาไม...

infinitives without to และ infinitives with to คืออะไร ต่างกันยังไง

วันนี้เราจะมาพูดกันในเรื่องของ infinitives verbs กันนะคะ ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่า เจ้า infinitives ver...

gerunds ใช้อย่างไร

เมื่อพูดถึง gerunds คงมีหลายคนที่คิดภาพออก ว่า gerunds คือ การเติม ing ที่คำกริยา แต่ก็ยังมีข้อสงสัย...

finite verbs และ non-finite verbs ต่างกันอย่างไร

ความต่างกันของ finite verbs และ non finite verbs หรือ finite verbs และ non finite verbs ต่างกันอย่าง...

หลักการใช้ shall และ should ต่างกันอย่างไร

shall และ should สองคำนี้ถูกจัดเป็นกลุ่มหนึ่งใน modal verbs ซึ่ง modal verbs นั้นก็คือ กริยาช่วยประ...

หลักการใช้ need not ใช้อย่างไร

need not คือ หนึ่งในกลุ่มของ modal verbs ซึ่ง modal verbs นั้นก็คือ กริยาช่วยประเภทหนึ่ง ที่มีหน้าที...