Grammar Conversation Vocabulary

การใช้ much และ many

    much many คือ ส่วนหนึ่งของ คําบอกปริมาณ ในภาษาอังกฤษ โดย much และ many มีความหมาย ว่า "มาก" ซึ่งทั้งคู่สามารถใช้ได้กับประโยคบอกเล่า คำถาม และปฏิเสธ แต่ก็ยังมีวิธีใช้ที่แตกต่างกันอยู่ คือ การใช้ much จะใช้กับ คำนามนับไม่ได้ ส่วน การใช้ many นั้น จะใช้คำนามนับได้ พหูจน์ นั่นเองค่ะ

much, many

 • ความหมาย คือ  มาก
 • ใช้ได้ทั้ง ประโยคบอกเล่า คำถาม และปฏิเสธ
 • ข้อแตกต่าง คือ
  1. many ใช้กับ คำนามนับได้ (พหูพจน์)
  2. much ใช้กับ คำนามนับไม่ได้ (*เรามักใช้ much ในการถามราคาต่างๆค่ะ)

   

♦ การใช้ many

    

 • ใช้ได้ทั้งประโยคบอกเล่า คำถาม และปฏิเสธ
 • ใช้กับ คำนามนับได้ (พหูพจน์)
 • ตัวอย่าง 
      1. How many students are there in chemistry class? = มีนักเรียนเท่าไรในวิชาเคมีนี้?
      2. How many books are on the shelf? = มีหนังสือเท่าไรบนชั้น?

♦ การใช้ much

   

 • ใช้ได้ทั้งประโยคบอกเล่า คำถาม และปฏิเสธ
 • ใช้กับ คำนามนับไม่ได้ (*เรามักใช้ much ในการถามราคาต่างๆค่ะ)
 • ตัวอย่าง
      1. How much money does Emma have? = เอ็มม่ามีเงินมากเท่าไร?
      2. How much is this pen. = ปากกาด้ามนี้ราคาเท่าไร

*​*ปัจจุบัน ในประโยคบอกเล่า ได้ใช้ a great deal of แทน much เป็นส่วนใหญ่ค่ะ เช่น 
    Emma has much money. เปลี่ยนเป็น Emma has a great deal of money. = เอ็มม่ามีเงินมาก

Grammarlearn.com (แกรมม่าเลิร์น ดอท คอม)

เว็บไซต์สอนภาษาอังกฤษฟรี เนื้อหาครบถ้วน เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังมองหาแหล่งเรียนรู้ภาษาอังกฤษเบื้องต้น

Privacy Policy

© 2014 - 2024 grammarlearn.com All Right Reserved.