Grammar Conversation Vocabulary

25 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยในที่ฝึกงาน สำหรับนักศึกษาฝึกงาน

    การที่จะประสบความสำเร็จในที่ทำงานหรือที่ฝึกงานในสถานประกอบการที่มีความหลากหลายมากๆ เชื่อว่าความรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในการสื่อสารภายในองค์กรมากที่สุดในโลก และมีความสำคัญเป็นพิเศษในการเติบโตและพัฒนาอาชีพของคุณ ในบทความนี้เราจะมาแนะนำ 25 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยในที่ฝึกงาน เพื่อช่วยให้คุณมีความเข้าใจและสามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสมในสถานที่ทำงานของคุณ

 

25 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยในที่ฝึกงาน

1. Internship (การฝึกงาน) - คำศัพท์พื้นฐานที่ใช้เรียกงานฝึกงาน

2. Mentor (พี่เลี้ยง) - ผู้ให้คำปรึกษาและคำแนะนำในงาน

3. Resume (ประวัติส่วนตัว) - เอกสารที่รวบรวมประวัติส่วนตัวและประสบการณ์การทำงาน

4. Cover letter (จดหมายสมัครงาน) - จดหมายที่แนะนำตัวและอธิบายสาเหตุที่คุณสนใจงาน

5. Interview (สัมภาษณ์งาน) - กระบวนการสำคัญในการสรรหาพนักงาน

6. Networking (เครือข่ายความสัมพันธ์) - การสร้างความรู้จักและความสัมพันธ์กับคนอื่นๆ ในสายงาน

7. Professionalism (ความมืออาชีพ) - การทำงานอย่างเป็นมืออาชีพ

8. Skillset (ทักษะ) - รายการทักษะที่คุณมี

9. Deadline (กำหนดส่งงาน) - วันกำหนดสำหรับการส่งงาน

10. Teamwork (การทำงานเป็นทีม) - การทำงานร่วมกับผู้อื่นในทีม

11. Project (โครงการ) - งานหรือกิจกรรมที่ต้องดำเนินการ

12. Supervisor (หัวหน้างาน) - ผู้ควบคุมงาน

13. Feedback (คำแนะนำ) - ข้อคิดเห็นหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการทำงาน

14. Training (การฝึกอบรม) - กระบวนการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ

15. Evaluation (การประเมิน) - กระบวนการที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลการทำงาน

16. Productivity (ผลผลิต) - ประสิทธิภาพในการทำงาน

17. Initiative (การดำเนินงานเอง) - ความรู้สึกการกระทำในงาน

18. Leadership (ความนำหน้า) - การมีความสามารถในการนำทีม

19. Multitasking (การทำงานพร้อมกันหลายอย่าง) - การทำงานซึ่งต้องการความสามารถในการจัดการงานหลายๆ อย่างพร้อมกัน

20. Communication (การสื่อสาร) - การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

21. Collaboration (การร่วมมือ) - การร่วมงานร่วมกับคนอื่นๆ

22. Problem-solving (การแก้ปัญหา) - การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในงาน

23. Time management (การจัดการเวลา) - การบริหารจัดการเวลาในการทำงาน

24. Adaptability (การปรับตัว) - ความสามารถในการปรับตัวตามสถานการณ์

25. Professional development (การพัฒนาอาชีพ) - กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะอาชีพของคุณ

 

    คำศัพท์เหล่านี้เป็นแค่เริ่มต้นเท่านั้น คำศัพท์ภาษาอังกฤษในที่ฝึกงานจะมีมากมายเพิ่มเติมซึ่งคุณควรศึกษาและทำความเข้าใจเพื่อประสบความสำเร็จในงานของคุณ การที่คุณมีความเข้าใจในภาษาและคำศัพท์ที่ใช้ในสถานที่ทำงานจะช่วยเพิ่มความมั่นใจและประสิทธิภาพในการทำงานของคุณอย่างมาก ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานประกอบการในประเทศไทยหรือต่างประเทศ เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเหล่านี้และนำมาใช้ในการฝึกงานของคุณอย่างรู้จักและเชี่ยวชาญ

Grammarlearn.com (แกรมม่าเลิร์น ดอท คอม)

เว็บไซต์สอนภาษาอังกฤษฟรี เนื้อหาครบถ้วน เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังมองหาแหล่งเรียนรู้ภาษาอังกฤษเบื้องต้น

Privacy Policy

© 2014 - 2024 grammarlearn.com All Right Reserved.